دربارۀ ما

گروه لرد اندروید اواخر سال 1396 اقدام به ایجاد فضایی تخصصی برای آموزش  و توسعه برنامه نویسی اندروید در بستر های مختلف(ویدیویی و متنی) نمود که امید آن داریم با یاری خداوند و همیاری متخصصان و اسانید گامی موثر در ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی این حیطه نماییم.